بله استفاده از آزمون هایی مثل هالند، استرانگ و آزمون شناخت طرحواره می تواند برای افراد سودمند باشد.