بله، این امکان هم وجود دارد که فرد وارد حیطه و کاری بشود و برحسب ارتباطات و محیط تغییراتی بکند و عملکرد خوبی داشته باشد. به عبارتی اینطور نیست که بگوییم چون این طرحواره را داریم پس صددرصد این شغل مناسب نیست.