دید قضاوتی نداشته باشند و منبع امنیت باشند و از کودک بخواهند درباره مورد تروما شده تا میتواند صحبت کند و آن را شرح دهد. این کار منجر به تخلیه احساس های منفی کودک میشود و پیامدهای مثبت دیگری نیز دارد.