شنونده خوبی باشیم و تا میتونیم کمک کنیم که اون اتفاقی که منجر به شوکش شده رو بارها و بارها تعریف کنه.