وقتی خانمی دچار این اختلال می شود باید تا جای ممکن از منابع حمایتی استفاده کند وحتی نزد روانشناس برود تا افسردگی اش تشدید پیدا نکند. و نباید این علائم را طبیعی جلوه دهد.