جلسه مشاوره کوتاه‌مدت برای مسائل سطحی و افرادی که اختلال خاصی و عمیقی ندارند، مناسب است. در نتیجه علاوه بر صلاحدید مشاور در تعداد جلسات موردنیاز برای برگزاری، بهتر است فرد ترجیحاً سراغ رویکرد روانکاوی یا اگزیستانسیال نرود؛ زیرا این رویکردها تعداد جلسات درمانی زیادی را می‌طلبد.