ما در فرآیند درمان به فرد کمک میکنیم که اضطرابش تعدیل بشه اما تعدیل به معنای به صفر رسوندن یا عدم وجود نیست زیرا اون هم غیر طبیعی هست. ما تلاش میکنیم که فرد در مواجهه با اون موقعیت اضطرابش در حد نرمال باشه چون مقدار نرمال اون برای دست به اقدام زدن لازمه.