برای این سوال، جواب قطعی نداریم. ممکن است ترومایی در همان حیطه یا در حیطه های دیگر برای فرد رخ دهد اما اگر در کودکی توسط تلاش های والدین برای درمان اقدام شود، این احتمال ممکن هست کاهش پیدا کنه. به عبارتی فرد نحوه مقابله را یاد گرفته.