بله؛ همانطور که در مقاله اشاره شد، رابطه میان مشاور و مراجع نباید رابطه دوگانه باشد؛ یعنی خارج از نقش مشاور و مراجع نباید نقش دیگری برای آنها تعریف شده باشد.