اگر واقعاً یکی از ردفلگ های اتاق درمان را مشاور زیر پا گذاشته، شما می‌توانید دیگر به جلسات مشاوره و روان درمانی با آن مشاور نروید و ضمن تذکر به مشاور، شکایت خود را به سازمان نظام روانشناسی برسانید.