بله ممکنه که کودک با الگوبرداری از رفتار والدین یا خلأعی که خودش احساس کرده در کودکی بخواد در آینده هم اونطور رفتار کنه.