گروه های حمایتی هم در پیشگیری از ابتلا فرد به ترومای روحی می توانند نقش داشته باشند و هم در روند درمان. فرد خیلی از تجربه های ارزشمند را توسط این افراد دریافت میکند و هشیاری و احساس تعلقش افزایش میباید.