بله با حمایت از فرزندشون و بیشتر سختگیری نکردن، همدلی با فرزند و درک کردنش و عدم برچسب میتونن در کاهش اثرات تروما نقش داشته باشن.