یک بخشی از شفقت به خود میتونه شامل این رفتارها باشه. ولی مهم تر از اون صدای ذهنی و درونی خودمونه وقتی با خودمون داریم صحبت میکنیم بویژه وقتی شکست میخوریم و حالمون بده.