خیر گاهی فرد براثر شنیدن اتفاقی یا برای دیگری رخ داده و.. ممکن است که بواسطه درک تجربه فرد دچار تروما روحی شود.