چیزی که خیلی مهمه اینه که به فرزندتون حس شرم ندید. از طرفی طوری رفتار نکنید که انگار چیزی نشده. تلاش کنید حامی باشید و مهربانانه تر با فرزندتون رفتارکنید.