مشاورها و تراپیست‌ها نیاز به مشورت با فرد متخصصی در جهت رشد خودشون و کمک بهتر به مراجع دارند و از این جهت نیاز دارند که حتماً سوپروایزر داشته باشند. سوپروایزر فرد با تجربه‌ای هست که بازخورد میده. ممکنه در جلسات تراپی در کنار مشاور حضور داشته باشه یا از طریق اتاق آینه به کار مشاور نظارت کنه. همچنین مشاور این رو باید خوب بلد باشه که اگه مسئله مراجع از توانش خارجه حتماً اون رو ارجاع بده.