در حمله پانیک فرد در موقعیت‌های اجتماعی این حملات به او دست می‌دهد. علاوه بر این طول مدت تجربه احساس‌های ناخوشایند 20 الی 30 دقیقه است و حجم و شدت علائم دامنه وسیع تری دارد. درحالی که در اضطراب پنهان فرد علائم اضطراب را مدام دارد اما علت آن را نمیداند و این در همه جا برایش پیش می آید.