مصرف داروهای آرام بخش و کاهش اضطراب میتواند تا حدی علائم را کم کند اما اصل قضیه را حل نمیکند. در نتیجه بهتر هست که به روانشناس مراجعه بشه و دارو هم توسط اون شخص تجویز بشه.