خیر، توصیه میشه که ترجیحا تا دو، سه روز اول حموم نکنید. بعدش دوش گرفتن مساله ای نداره. اما اینکه هر روز هم دوش گرفته بشه نوعی افراط هست.