این موضوع به مشکل و مسئله شما و پارتنرتان بستگی دارد اما به طور کلی رایج ترین مشکلاتی که در مشاوره آنلاین زوج درمانی بررسی می شوند عبارت اند از:

  • مسائل ارتباطی
  • فاصله عاطفی
  • امور و خیانت
  • مسائل صمیمیت
  • رویدادهای مهم زندگی
  • غلبه بر تروما