این موضوع به مشکل و مسئله شما بستگی دارد اما به طور کلی حوزه های مشاوره فردی شامل موارد زیر می باشد:

 • افسردگی
 • اضطراب
 • وسواس
 • اختلال شخصیت
 • بی خوابی
 • کمال گرایی
 • تروما
 • بیش فعالی
 • اختلال دو قطبی
 • اعتماد به نفس
 • اهمال کاری