خیر به عنوان مثال در طرحواره شکست بیان کردیم که ممکن است فردی که طرحواره شکست دارد، وارد شغلی شود و اتفاقا بسیار موفق عمل کند اما حال روانی خوبی نداشته باشد. این فرد از سبک جبران استفاده کرده در مقابل کسی که سبکش تسلیم باشد، در کاری که وارد شود شکست میخورد تا پیش فرضش تایید شود.