بر اساس DSM5 شیوع اضطراب پنهان در زنان بیشتر از مردان برآورد شده است.