ممکنه که این اتفاق بیفته یعنی علاوه بر اینکه از صمیمت گریزان هستن وقتی کسی هم وارد زندگیشون میشه وابستش بشن و مدام نگران باشن نکنه بره و طرد بشن.