لزوماً این‌طور نیست؛ اگر مشکلات افراد سطحی باشند معمولاً التزام مصرف دارو وجود ندارد.