بهتر است ما همراه خوبی برای او باشیم و در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی که نیاز به همراه دارد، او را همراهی کنیم و این پیام را به او دهیم که او تنها نیست و مشکلی پیش نخواهد آمد و ما به او کمک می‌کنیم.