مدت زمان هر جلسه رواندرمانی اختلال شخصیت ۴۵ دقیقه هست (ممکن هست در بعضی جلسات نیاز به زمان بیشتری باشد).