مدت زمان هر جلسه رواندرمانی اضطراب و استرس ۴۵ دقیقه هست (ممکن هست در بعضی جلسات نیاز به زمان بیشتری باشد).