مدت زمان هر جلسه رواندرمانی کمال گرایی ۴۵ دقیقه هست (ممکن هست در بعضی جلسات نیاز به زمان بیشتری باشد).