مدت زمان هر جلسه رواندرمانی ۴۵ دقیقه هست (ممکن هست در بعضی جلسات نیاز به زمان بیشتری باشد). تعداد جلسات بستگی به شرایط زوج مراجع کننده دارد و تعداد جلسات ثابتی برای همه زوج ها وجود ندارد (شرایط زندگی و مشکلات زوج ها و شدت آن یا یکدیگر کاملا تفاوت هست).