در ابراز خشم ما انتخاب می‌کنیم که احساسمان را به چه شکل بروز دهیم؛ سازگار یا ناسازگار. ما ترجیحاً تلاش می‌کنیم به روش درست نشان دهیم. درحالی‌که عصبانیت یعنی رفتار مخربی از روی خشم که جزو ویژگی شخصیتی فرد شده. به عبارتی عصبانیت حاصل تکرار ابراز خشم به روش ناسازگار است و شدت آن بیشتر است.