در جلسات فردی، شما با کمک یک درمانگر روی مساله خودتان کار می کنید و زمان بیشتری برای صحبت کردن در مورد موضوعات خود دارید. دوره‌های گروهی و درمان فردی می توانند مکمل خوبی در کنارهم باشند اما زمانی که با موضوعات جدی و نشانه‌های شدیدی درگیر هستید، درمان فردی نسبت به دوره‌های گروهی اولویت دارد.