در پاسخ به این سوال میتوان اینگونه گفت که براساس کتاب DSM5 میزان ابتلا آقایان بیشتر از زنان است، زیرا مردها بیشتر در جامعه حضور دارند و چون هیجاناتشان را کمتر برون ریزی میکنند در نتیجه احتمال ابتلا آنها نیز بیشتر می باشد.