نه لزوما، ولی میتونید در جلسات مشاوره شرکت کنید تا علت فرسودگی کشف بشه و اگه ناشی از محیط باشه میتونید بعد از درمان خودتون، محیط کاری رو عوض کنید.