در هر فرهنگی یک‌سری مناسبت‌های خاص وجود دارد و برحسب فرایند جامعه‌پذیری شدن، در آن مناسبت‌های خاص اینکه حس خوب و صمیمیت را بشود به عزیزان انتقال داد در کیفیت زندگی هر فرد تأثیر بسزایی دارد. به‌طورکلی افراد خاص همیشه و در همه لحظات زندگی ما حضور دارند و ما دوست داریم در مناسبت‌های خاص نیز جای آنها خالی نباشد و به یادشان باشیم.