چون ممکن است از نظر آنها این‌طور باشد که سال نو زمانی برای نو شدن هست و دیگر هر چه گذشته باید ریخت دور و در حال زندگی کرد. همچنین چون اکثر مردم شاد هستند، عزیزانتان دوست ندارند شما را در حال بد ببینند.