پروسه رواندرمانی برای بهبود نگرش و تنظیم احساسات و بالا بردن قدرت تصمیم گیری و توانمند شدن مراجع هست. در رواندرمانی توانایی ماهی گرفتن به شما آموزش داده می شود و درمانگر به شما ماهی (راهکار) نمیدهد. با یاد گرفتن ماهی گرفتن، می توانید تا آخر عمر ماهیگیر زندگی خود باشید و مشکلات زندگی را خودتان و با قدرت و توانمندی خود بگذرانید.