هر احساسی علتی برای نمایان‌شدن دارد. اگر کمی خوب به احساس خشم نگاه کنیم، معمولاً ناشی از دو چیز است:

1. مرز گذاری با دیگران و داشتن حریم.

2. پیدا کردن معنایی برای خود.