همونطور که در علل سکوت پرداختیم، فرهنگ جامعه و نداشتن حمایت و… یا به تنهایی از عهده زندگی برنیومدن میتونه این افراد رو بیشتر مستعد تن دادن به خشونت خانگی کنه.