هنگامی ما دچار اضطراب می‌شویم که توانایی‌های خودمان را در مقایسه با رویدادی بیرونی و حل‌کردن آن در آینده ناتوان می‌بینیم.