اگر میزان اضطراب فرد آن‌قدر زیاد باشد که از ظرفیت روانی‌اش بیشتر شود، فرد برای تخلیه این فشار ممکن است به پرخاشگری روی بیاورد یا اضطرابش را بر دیگران تعمیم و فرافکنی کند.