اگر می‌بینید که الگویی در زندگی شما در یک حیطه یا ابعاد دیگر در دام تکرار افتاده است، این یک نشانه است. شما می‌توانید با مراجعه به تراپیست یا انجام تست های روانشاسی از طرحواره خود مطلع شوید.