به‌طورکلی استرس وقتی هست که ما با یک عامل خارجی مواجه هستیم و نیاز است توانمندی‌های خود را ارتقا ببخشیم تا از پس آن چالش بر بیاییم. درحالی‌که اضطراب فراتر از استرس است و خطاهای شناختی و بزرگ‌نمایی‌ها و اغراق‌های ذهنی خودمان از آینده و چیزی را شامل می‌شود و ممکن است حتی عامل خارجی وجود نداشته باشد. اگر ما بتوانیم خوب برنامه‌ریزی کنیم و آگاهی‌مان را افزایش دهیم و بر روی تقویت توانمندی‌هایمان کار کنیم، می‌توانیم استرس را کمتر کنیم.