به‌طورکلی برخی از اختلال‌ها می‌توانند با اضطراب پنهان همپوشانی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال PTSD یا سایر اختلال‌های اضطرابی یا اختلال افسردگی می‌تواند با این اختلال هم‌پوشانی داشته باشد یا منجر به بروز این اختلال شود.