هر انسانی یک‌سری نیازهای اساسی دارد. این نیازها عبارت اند از: نیاز به امنیت، ثبات، محبت و پذیرش، نیاز به خودگردانی و کفایت و هویت، آزادی در بیان نیاز و هیجان‌های سالم، خودانگیختگی و تفریح، محدودیت‌های واقع‌بینانه و خویشتن‌داری.