علاقه، فرهنگ، سبک فرزند پروری، شرایط خانواده، تجربیات قبلی و..