گاهی ما احساس های پوشاننده داریم یعنی ناراحتیم ولی ناراحتیمون رو با خشم نشون میدیم. یا حتی برعکس این قضیه هم میتونه اتفاق بیفته. گاهی هم احساس ها آمیخته با هم هستن یعنی یعنی همزمان هم خشم و هم غم رو داشته باشین.