بله هزینه جلسات رواندرمانی به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یکی از این عوامل رویکردها هستند.