بله از حجم نگرانی فرد ممکن است کاسته شود و دیگران نیز میتوانند با القای مثبت او را آرامتر کنند.